Vägg- och hallregler

Följande regler gäller för klättring vid inom husväggarna i Hangaren:

 1. Topprepssäkring kräver att säkrare har grönt kort som skall bäras synligt och att säkraren är minst 13 år gammal
 2. Ledsäkring kräver att säkrare och klättrare har rött kort som skall bäras synligt och att båda är minst 13 år gamla
 3. Inknytning i sele ska ske med dubbelåtta
 4. Säkring där en person utöver säkraren håller i repet som backup (ibland kallat samsäkring eller dubbelsäkring) är enbart tillåtet för instruktörer och juniortränare. Det här gäller oavsett om ingen, en, eller båda säkrarna har grönt eller rött kort
 5. Säkring med firningsåtta eller HMS-knut är förbjudet
 6. För att hålla kurs i säkringsteknik krävs att man är auktoriserad instruktör av Svenska Klätterförbundet
 7. Bouldering över 6 meters höjd (frisolo) är förbjudet
 8. Efter klättring på överhängande led skall minst en mellansäkring lämnas inklippt
 9. För allas trevnad krävs skor då man klättrar. Antingen klätterskor eller inomhusskor
 10. Drytooling är ej tillåtet
 11. Vid Juniorträning och Prova-På så har dessa grupper av klättrare företräde
 12. För klättring i Hangaren krävs erlagd engångsavgift eller träningskort
 13. Vid medlemsaktiviteter som bidrar till klubben (som städdagar och bygghelger) får ansvarig släppa in deltagande medlemmar utan krav på erlagd avgift eller träningskort. För nöjesklättring gäller alltid punkt 12
 14. Barn upp till och med 8 år i sällskap med betalande vuxen behöver ej erlägga engångsavgift eller inneha träningskort

Försäkring

LKK-medlemmar är försäkrade genom Svenska Klätterförbundets medlemsförsäkring. Deltagare i av LKK anordnad prova på-aktivitet är försäkrade genom Svenska Klätterförbundets medlemsförsäkring. För fullständig försäkringsinformation se Svenska Klätterförbundets hemsida.

Climbing wall rules

The following rules apply when climbing at Hangaren indoor wall:

 1. Top-rope belaying requires a Green Card, which must be worn visibly. Belayer must be at least 13 years old
 2. For lead climbing and belaying a Red Card is required, which must be worn visibly. Both belayer and the climber must be at least 13 years old
 3. Tying in shall be done with a rewoven figure-eight knot
 4. Belay backups (when a person holds the rope to backup a beginner belayer) is only allowed for  instructors and junior coaches. This applies regardless of whether no one, one, or both climbers have Green or Red Cards
 5. Belaying with a figure-eight device or Italian hitch is forbidden
 6. To arrange a course in belaying techniques you must be a climbing instructor certified by the Swedish Climbing Federation
 7. Bouldering above 6 meters of height (free solo) is forbidden
 8. After climbing an overhanging route at least one intermediate point of protection (quickdraw) must be clipped in
 9. Everyone is required to wear shoes (climbing or indoor shoes) when climbing
 10. Drytooling is not allowed
 11. Groups of climbers related to either drop-in activities or Junior training activities      have prioritized access to the climbing wall
 12. For climbing in Hangaren payment of an admission fee or wall card is required
 13. In the case of activities that contribute to the club (such as building weekends), the person in charge may let in participating members without a paid fee or wall card. For all the other climbers paragraph 12 applies
 14. Children up to 8 years accompanied by adult don’t need to pay an admission fee or have a wall card

Insurance

LKK members are insured by an insurance policy with the Swedish Climbing Federation. Participants in LKK arranged drop-in activities are also covered by the insurance policy with the Swedish Climbing Federation. For full information about the insurance policy please visit the Swedish Climbing Federation’s web page